آدرس:
کرمانشاه - 3راه 22 بهمن - سازمان شهرک های صنعتی کرمانشاه
تلفن:
083-38246100